‘අගමැති කාලගුණ අනාවැකි නොපිළිගන්නවානම් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමිය යුතුයි‘ – අනුර යාපා

අගමැතිවරයා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාවැකි නොපිළිගන්නවානම් සහ ජෝන් අමරතුංග ඇමැතිවරයා කාලගුණ අනාවැකි විහිළුවට ලක්...