අඩු මුදලට ඉලෙක්ට්‍රික් කාරයක් එළි දකී – මිල ගණන් මෙන්න (VIDEO)

සිය නවතම ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් රථය ඉන්දියාවේ මහින්ද්‍රා සමාගම් විසින් පසුගිය දා එළි දක්වනු ලැබීය....