රියැදුරු බලපත්‍රයේ ලොකු වෙනසක්: ස්මාර්ට් බලපත්‍රය අදම ගන්න

පැරණි රියැදුරු බලපත්‍ර හිමි සියලු පුද්ගලයින්ට දත්ත ගබඩා කළ චිප් සහිත ස්මාර්ට් රියැදුරු බලපත්‍ර...

බුන්වත් මූල්‍ය ආයතන 4ක් ගැන මහ බැංකුවෙන් අනාවරණයක්

මූල්‍ය පද්ධතිය කෙරෙහි ඇති මහජන විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස අදාළ නීතිමය ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව බුන්වත්...