ඔඩිලියා හෝම්ස් වෙතින් අල්ටෙසා සුඛෝපභෝගී නිවාස සංකීර්ණයක්

ඔඩිලියා හෝම්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් වත්තල දී ආරම්භ කරනු ලැබූ නවතම ව්‍යාපෘතිය වන අල්ටෙසා...