රාජ්‍ය ආයතනවලට ගෙවීම් කිරීමට අලුත් ක්‍රමවේදයක්!

රාජ්‍ය ආයතනවලට සිදුකරන ගෙවීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට විද්යුත් ගෙවීම් ක්‍රම හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහ...