ලන්ඩන් කොටස් වෙළදපොළ තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය ලංකාවට

ලන්ඩන් කොටස් වෙළදපොළෙහි තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේදී විවෘත කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන්...