ටැබ්ලට් පරිගණකයෙන් දත්ත රැස්කිරීම ඇරඹේ

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ මඟින් සිදු කරනු ලබන සමීක්ෂණ ටැබ්ලට් පරිගණක ආශ්‍රයෙන් තොරතුරු රැස්කිරීමේ...