ඉන්ෆොටෙල් ICTA ප්‍රදර්ශන කුටියේදී සජීවී අත්දැකීමක් 

මෙවර ඉන්ෆොටෙල් ප්‍රදර්ශනය සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් එක්කර...

ඔඩිලියා හෝම්ස් වෙතින් අල්ටෙසා සුඛෝපභෝගී නිවාස සංකීර්ණයක්

ඔඩිලියා හෝම්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් වත්තල දී ආරම්භ කරනු ලැබූ නවතම ව්‍යාපෘතිය වන අල්ටෙසා...