සාර්ථක ව්‍යාපාරික හමුවක් ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් සෝල් නුවර දී

දකුණු කොරියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයින් සහභාගී වූ සාර්ථක ව්‍යාපාරික හමුවක් ජනාධිපති...