විදෙස් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානයක්

දුම්රියෙන් පැමිණෙන විදේශිය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය...

සිංගප්පූරු ගිවිසුම ගැන සොයන්න ‌ජනපතිගෙන් කමිටුවක්

ශ‍්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ විශේෂ අධ්‍යයනයක් සිදුකොට වාර්තා කිරීම සඳහා...