දෘෂ්‍ය හා ශ්‍රවණාබාධ රෝග වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරිමට රුපියල් මිලියන 185ක්

නාරාහේන්පිට ඉදිකිරීමට යෝජිත පිළිකා රෝග කළින් හදුනා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය සහ දෘෂ්‍ය හා ශ්‍රවණාබාධ රෝග...

යාපනය චිශ්වවිද්‍යාලයෙන් “සූර්ය බල මණ්ඩලයේ නිෂ්පාදනයන් පිලිබදව අධ්‍යාපනික පුහුණු ව්‍යාප්තියක්”

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා, ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණ පීඨාධිපතිවරුන් අතර විශේෂ සාකච්ජාවක් විද්‍යා තාක්ෂණ හා...

විකෘති කළ, හානි කළ මුදල් නෝට්ටු මාරු කිරීමේ අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 31

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සිතා මකා විකෘති කිරීම, හානි කිරීම හා වෙනස් කිරීම යන පුරුදුවලින්...