ලෝක වෙළඳපොළේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ගෑස් මිල ගණන් අතර පරතරය පියවීමේ වැඩපිළිවෙළක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි

2016 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලෝක වෙළඳපොළේ LP ගෑස් මිල ඉහළ යමින් පැවතීම නිසා ශ්‍රී...

හස්ත කර්මාන්තය සංවර්ධනයට මිලියන 25ක්

දිවයින පුරා විසිරී සිටින සාම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටුවීමේ අරමුණින් හස්ත කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා...

කෘෂිකර්මාන්තය නංවන්න තුර්කිය සමඟ ගිවිසුමක්

කෘෂිකාර්මික සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් තුර්කිය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී...

ඉන්දියාව සමග ඩිජිටල් තාක්ෂණය පිලිබඳ වැදගත් ගිවිසුමක්

ඉන්දියාව සමග තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ෂේත්‍රයට අයත් වැදගත් ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට විදුලි සංදේශ...