ඉන්ෆොටෙල් 2018 ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනයේ ජාතික හවුල්කරු ICTA

2018 ඉන්ෆොටෙල් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය සදහා මෙවරත් නිල  ජාතික හවුල්කරු වශයෙන් කටයුතු කරනු...

විදෙස් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානයක්

දුම්රියෙන් පැමිණෙන විදේශිය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද සංචාරක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය...