යාපනය චිශ්වවිද්‍යාලයෙන් “සූර්ය බල මණ්ඩලයේ නිෂ්පාදනයන් පිලිබදව අධ්‍යාපනික පුහුණු ව්‍යාප්තියක්”

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා, ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණ පීඨාධිපතිවරුන් අතර විශේෂ සාකච්ජාවක් විද්‍යා තාක්ෂණ හා...

විකෘති කළ, හානි කළ මුදල් නෝට්ටු මාරු කිරීමේ අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 31

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සිතා මකා විකෘති කිරීම, හානි කිරීම හා වෙනස් කිරීම යන පුරුදුවලින්...

තේ කර්මාන්තය අපනයන ක්ෂේත‍්‍රය තුළ නැවත ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ජනපති අවධාරණය කරයි

එදා අපගේ ප‍්‍රධාන අපනයන කර්මාන්තයක්ව පැවතී තේ නැවත අපනයන වෙළෙඳපොළ තුළ පිළිගත හැකි තත්ත්වයකට...