ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තවදුරටත් අහිතකර කම්පනවල අවදානමට ලක්වෙමින් පවතිනවා – මූල්‍ය අරමුදල කියයි

රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පැවතීම සහ බාහිර ආරක්ෂණ අඩු මට්ටමක...

සියලුම විලවුන්වලට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අවසරය අනිවාර්යයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන හා ආනයනය කරනු ලබන සියලුම විලවුන් වර්ග නියාමනය...