නොවැම්බර් මාසයේ දී විදෙස් සංචිතය ඩොලර් මිලියන 884 කින් අඩුවෙලා

2018 නොවැම්බර් මාසය අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකාව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද...

නෝර්වේ සහ UNDP ශ‍්‍රී ලංකා අතර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.5ක සහයෝගීතාවයක්

නෝර්වේ රාජ්‍යය හා ශ‍්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) අතර ඇතිකරගත් එකඟතාවයක් අනුව...