පර්පචුවෙල් ට්‍රෙෂරීස්ට දිව්‍ය ඥානය ලැබුණේ කෙසේදැයි හඳුන්නෙත්ති ප්‍රශ්න කරයි VIDEO

මහ බැංකුවට බිලියනයක් අවශ්‍යව තිබිය දී යම් ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු බිලියන 15 ක ලංසු තැබීමක්...