ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සැලසුමක්

නව ප්‍රාග්ධනය මෙන්ම කාර්යක්‍ෂමතා මට්ටම් ද හඳුන්වාදෙමින් ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කොට කාර්යක්‍ෂම ව්‍යවසාය...

නව නිපැයුම්කරුවෝ ජනපති අතින් සම්මාන ලබති

ජාතික නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දින ප‍්‍රථම සැමරුම් උත්සවය සහ දේශීය නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන...

‘2016-2020 ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ උපාය මාර්ගයට‘ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි

සියල්ලන්ට සමානව කටයුතු කළ හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මඟින් කොටස් නිකුත් කරන්නන්, ආයෝජකයින්, වෙළෙඳපොළ...