ත්‍රීවීල් පදවන්න විශේෂ අනුමැතියක් අනිවාර්යයි. ගාස්තුව රු. 2,000 යි. 35 ට අඩු නම් බැහැ.

පොදු සේවා මෝටර් ට්‍රයිසිකල් පැදවීමට විශේෂ පිටසනක් (endoresement) ලබා ගත යුතු බවට ප්‍රවාහන සහ...

සැප්තැම්බර් 01 සිට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමේ ගාස්තුව වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ, අභන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන...

තිරසර සංචාරක ව්‍යාපාරය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා SLTDA හා Airbnb හවුල්කාරීත්වයකට එළඹෙයි

Airbnb සහ ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ Airbnb Experiences දියත්...