කසළ ප්‍රවාහනයට චීනයෙන් දුම්රිය එන්ජින් 04 ක්. වියදම ඩොලර් මිලියන 8 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශවල එක්රැස්වන ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ප්‍රධාන ගැටලුවක්ව පවතින අතර, මීට විසඳුමක්...

පුද්ගලික රෝහල්වල නැවතී ප්‍රතිකාර ලබන අයට වැට් ගෙවන්න පුළුවන් ආදායමක් තිබෙනවා – මංගල

වත්මන් ආණ්ඩුව පිහිටවූ අවස්ථාවේ පටන් මෙරට ජනතාවට වඩාත් සමීප මෙන්ම සහනදායී වෛද්‍ය සේවාවක් ලබා...