ඩේටා සඳහා විශේෂයෙන් සැකසු ඇමතුම් සහ SMS ද ඇතුළත් සුවිශේෂි ‘DATA BLASTER’ පැකේජය ඩයලොග් ආසිආටා පහසු මිලකට හඳුන්වාදෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන සම්පාදකයා වන ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී  සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දැරිය හැකි...
නව ආදායම් බදු පනත නිසා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ බදු වියදම රු. බිලියන 12කින් වැඩිවෙලා

නව ආදායම් බදු පනත නිසා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ බදු වියදම රු. බිලියන 12කින් වැඩිවෙලා

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් එවනු ලබන සාමාජික ගිණුම් (සක්‍රීය ගිණුම්) ප්‍රමාණය 2018 වසරේ...