මගතොට, දුම්රිය මාර්ගවල මළපහ කරනා ඉන්දියානුවෝ උඩු ගුවනේ සිටත් අසුචි මලු බිමට මුදාහරී

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි ගුවන් තොටු‍පොළ අවට නිවැසියන්ගේ වහල මතට සහ හිස මතට ගුවන් මගීන්ගේ අසූචි...