සිංහල බෞද්ධ ඉතිහාසය මිනිමරුවන්ගේ ඉතිහාසයක්? වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න කියයි

සිංහල බෞද්ධ ඉතිහාසය මිනිමරුවන්ගේ ඉතිහාසයක්දැයි වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න විමසනවා. ඊයේ (18) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු...