උපදෙස් ක්‍රියාවට නැංවීම ගැන ජනපතිට බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ ප්‍රසාදය

උපදෙස් ක්‍රියාවට නැංවීම ගැන ජනපතිට බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ ප්‍රසාදය

මහා සංඝරත්නයේ උපදෙස් හා යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති බෞද්ධ උපදේශක සභාව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ...
අනාගත ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය පෝටි සිටියයි - පෝටි සිටියේ ගෝල්ෆ් ගසමින් මහින්ද කියයි

අනාගත ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය පෝටි සිටියයි – පෝටි සිටියේ ගෝල්ෆ් ගසමින් මහින්ද කියයි

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ 6 වැනි සංවත්සරය යෙදෙන අද (17) දිනයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ...