කඩාවැටුණු ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරු හිටපු බස්නායක නිලමේවරයෙක්! වරද පිලිනොගනී - පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

කඩාවැටුණු ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරු හිටපු බස්නායක නිලමේවරයෙක්! වරද පිලිනොගනී – පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

මහනුවර බූවැලිකඩ සංඝමිත්තා මාවත ප්‍රදේශයේ පස්මහල් නිවස කඩා වැටීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව මේ වනවිට පුළුල්...