මත්තල ගුවන්තොටුපලෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 28 ක ඇඟලුම් තොග රැගත් යානයක් ඇමරිකාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ (MRIA) භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් නිල වශයෙන් ආරම්භ කරමින්,...