රේගු බදු අක්‍රමිකතාවන් රැසක් හෙළිවෙයි. පාම් ඔයිල් සමාගම් දෙකක් නිසා රේගුවට රු. මිලියන 6,130 ක් අහිමි වෙයි

2013-2016 වර්ෂ ඇතුළත මෙරටට පාම් ඔයිල් ආනයනය කළ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් දෙකක් නිසා ශ්‍රී...