මහජනතාවට නිවේදනයක් – සිම්පත් යෙදීම ලියාපදිංචි විදුලි සංදේශ උපකරණවලට පමණයි

ලියාපදිංචිය නොකළ විදුලි සංදේශ උපකරණ ජාලවලට සම්බන්ධ කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණයක් විදුලි සංදේශ උපකරණ මිලදී...

ශ්‍රී ලාංකික උපාධි අපේක්ෂකයින්ට අවශ්‍ය වූ මොහොතක කර්මාන්ත දැනුම ලබා ගැනීමට 99X Technology උපකාරී කරයි

කොවිඞ්-19 වසංගතය නිසා ශ්‍රී ලාංකික උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ අධ්‍යාපනයට ඇති බලපෑම අවම කිරීමේ වැදගත්කම අවබෝධ...