ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම එයාර්බස් නියෝ ගුවන් යානා අත්පත් කර ගැනීම සම්පූර්ණ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානා ප්‍රතිඇණිගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල...