බැදුම්කර වංචාවෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට සිදුව ඇති පාඩුව කෝටි 950ක්‌

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රශ්නගත භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රු. කෝටි 950 ක...